top of page

Regulamin

 

uczestnictwa w zajęciach i warsztatach prowadzonych
w Pracowni edukacji artystycznej i rozwojowej TulukArte

z dn. 4.01.2023 r.

ZASADY KORZYSTANIA

Z PRACOWNI TULUKARTE


ORGANIZACJA ZAJĘĆ I WYDARZEŃ,

OPŁATY I ZAPISY

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej www.tulukarte.pl

 2. Uiszczenie opłaty za uczestnictwo jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 3. Pracownia edukacji artystycznej i rozwojowej TulukArte znajduje się w Nowym Prażmowie przy ul. Akacjowej 77 i przeznaczona jest do działań twórczych i rozwojowych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

 4. Pracownia wyposażona jest w odpowiednie zaplecze warsztatowe tj. w materiały i sprzęty, konieczne do działań artystycznych. Uczestnicy zobowiązani są do ich wykorzystywania zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazówkami prowadzącego zajęcia. Opiekun prawny dziecka lub uczestnik dorosły, w przypadku umyślnego lub nieumyślnego wyrządzenia szkody, zobowiązany jest pokryć lub naprawić wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego używania wyposażenia pracowni.

 5. Zdjęcia lub krótkie filmy z zajęć, warsztatów oraz wydarzeń a także fotografie prac oraz proces ich powstawania w pracowni TulukArte, będą publikowane w formie reportażowej wraz z imionami i/lub nazwiskami ich autorów, jako promowanie twórczości artystycznej, rozwojowej i kulturalnej.

 6. Za bezpieczeństwo małoletnich dzieci uczestniczących w zajęciach, w trakcie ich trwania, odpowiada prowadząca zajęcia. Dzieci biorą udział w zajęciach bez rodziców czy opiekunów.

 7. Rodzice lub opiekunowie małoletnich uczestników zajęć są zobowiązani do przyprowadzania dzieci nie wcześniej niż 10 minut przed zajęciami i odbierania ich niezwłocznie po zakończonych zajęciach.

 8. Rodzice, którzy postanowią, iż nie będą osobiście przywozić na zajęcia i odbierać po nich swoich starszych dzieci, mają obowiązek złożyć odpowiednie oświadczenie o zgodzie na samodzielne przybycie oraz powrót dziecka do domu.

 9. Materiały plastyczne zapewnia TulukArte, wyjątek stanowią duże płócienne podobrazia malarskie (powyżej 40 cm), które można przynieść własne, lub nabyć na miejscu. Obrazy powstałe w pracowni stanowią własność ich autorów.

 10. Karnety miesięczne stanowią najkorzystniejszą dla uczestnika formę płatności. Są formą ryczałtu płatnego za miesiąc z góry i liczone średnio jako 4 zajęcia w miesiącu, niezależne od faktycznej ilości dni zajęciowych przypadających w danym miesiącu.

 11. Nieobecność właściciela opłaconego karnetu miesięcznego nie upoważnia go do żądania zwrotu dokonanej opłaty i jest traktowana jako dobrowolna rezygnacja z zajęć. W wyjątkowych przypadkach (długotrwała choroba, zdarzenie losowe), po wspólnym ustaleniu terminu, opuszczone zajęcia można odrobić w przyszłości w przeciągu 2 miesięcy.

 12. Innymi, niż karnety miesięczne formami uczestnictwa są jednorazowe wejścia na wybrane zajęcia cotygodniowe, ustalone wcześniej telefonicznie lub osobiście.

 13. Uczestnictwo w niecyklicznych, jednorazowych warsztatach lub spotkaniach kameralnych, na które, ze względu na ograniczoną ilość miejsc, obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne, mailowe lub osobiste w pracowni.

 14. Nieobecność lub odwołanie na 3 dni przed  opłaconymi warsztatami nie zobowiązuje organizatora do oddania wpłaty. W takim przypadku uiszczona płatność może zostać wykorzystana na innych, wybranych warsztatach w ciągu 3 miesięcy. Po tym czasie wpłata przepada.

 15. Przy pierwszym zapisaniu się na zajęcia cotygodniowe, każdy dorosły uczestnik zajęć cyklicznych lub opiekun uczestnika nieletniego, ma obowiązek wypełnić otrzymaną Kartę Uczestnika Zajęć w TulukArte, z niezbędnymi oświadczeniami i informacjami. Informacje z Karty nie będą udostępniane osobom trzecim.

 16. Każdy uczestnik zajęć cotygodniowych zobowiązany jest na pierwszych zajęciach w danym miesiącu okazać dowód dokonanego przelewu bankowego lub jeśli tego nie uczynił, dokonać opłaty gotówką na miejscu.

 17. Zajęcia odwołane z przyczyn leżących po stronie TulukArte będą odpracowane w innym terminie. O takich przypadkach uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną, telefoniczną lub osobiście.

 18. Zajęcia są objęte ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków.

 19. Wszystkich przebywających w pracowni obowiązują ogólne zasady kultury osobistej, życzliwość oraz wzajemny szacunek.

 

 

Życzę wspaniałych tu chwil,
rozwoju talentów i pasji!

Jolanta Walentyna Sobolewska

Pracownia edukacji artystycznej i rozwojowej TulukArte​,

Nowy Prażmów, ul. Akacjowa 77, tel. 662 246 477,

e-mail: tulukarte@o2.pl, www.tulukarte.pl

Karta małoletniego

 

uczestnika zajęć i warsztatów prowadzonych
w Pracowni edukacji artystycznej i rozwojowej TulukArte

Karta pełnoletniego

 

uczestnika zajęć i warsztatów prowadzonych
w Pracowni edukacji artystycznej i rozwojowej TulukArte

bottom of page